مرکز مشاوره سازمان مرکزي: ساختمان مرکزى سازمان تأمين اجتماعي، تهران خيابان آزادي، تلفن ۶۴۲۷۲۶۴ تا ۷۴، داخلي: ۵و۶و۲۶۴


پلى‌کلينيک قدس: تهران، خيابان دماوند، ايستگاه ارباب مهدى


پلى‌کلينيک ۱۳ آبان: خيابان شهيد رجايي، تلفن ۵۵۴۴۷۳


مرکز مشاورهٔ مشهد: واقع در شعبهٔ ۳ مشهد