شرايط درخواست‌کننده

۱. هزينهٔ کفن و دفن در قبال فوت بيمه‌شده و بازنشسته و از کارافتادۀ کامل و مقررى‌بگير بيمهٔ بيکارى پرداخت مى‌گردد.


۲. اين کمک در صورت غيبت يا مفقودالاثر شدن بيمه‌شده، ولو آنکه منجر به صدور حکم موت فرضى او شده باشد، قابل پرداخت نيست.

مدارک مورد نياز

۱. دفترچهٔ درمانى متوفّى (در صورتى که در دفترچهٔ مزبور صارد شده باشد.)


۲. تصوير گواهى فوت و اصل شناسنامهٔ متوفى


۳. درخواست کتبى پرداخت هزينهٔ کفن و دفن

محل مراجعه

تهران و شهرستان‌ها: مديريت درمان استان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران و شهرستان‌ها

۱. مديريت درمان استان‌ها


۲. ستاد معاونت درمان، ادارهٔ کل درمان غيرمستقيم