شرايط درخواست‌کننده

۱. بيمه‌شده بايد داراى حداقل ۵ سال سابقهٔ پرداخت حق بيمه باشد.


۲. افراد تحت تکفل بيمه‌شده (همسر و فرزندان) فاقد واحد مسکونى شخصى و قابل سکونت باشند.


۳. سّن متقاضى نبايد از ۵۵ سال بيشتر باشد


۴. داشتن برگ واگذارى از سازمان زمين شهرى يا سند مالکيت شش دانگ


۵. داشتن پروانهٔ ساختمان از شهردارى

مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى متقاضى


۲. تصوير اسناد مالکيت قطعى شش دانگ (دفترچه‌اي) زمين، باغچه، ساختمان خريدارى شده براى تخريب، يا برگ واگذارى موقت زمين از طرف سازمان زمين شهرى به انضمام صورت‌مجلس تفکيک زمين که به مهر فتوکپى برابر اصل توسط ادارهٔ ثبت املاک مهر شده باشد.


۳. استعلام از سازمان واگذارندهٔ زمين به منظور اجاره، رهن، انعقاد قرارداد، مشارکت مدنى


۴. نقشهٔ ساختمانى که به تأييد شهردارى يا امضاى مهندس ناظر رسيده باشد.


۵. پروانهٔ ساختمانى از شهردارى محل که بايد شمارهٔ قطعه و حدود اربعه و متراژ در آن قيد شده باشد.


۶. تعهد کتبى مبنى بر انجام حداقل ۱۵ درصد عمليات اوليهٔ ساختمان


۷. تعهد کسر اقساط از حسابدارى محل کار متقاضى


۸. مشخصات متقاضى شامل تصوير شاسنامهٔ خود و افراد تحت تکفل وى


۹. گواهى مبنى بر ۵ سال سابقهٔ پرداخت حق بيمه و ميزان آخرين حقوق و مزايا از شعب تأمين اجتماعى


۱۰. تکميل فرم مشارکت مدنى در يک صفحه


۱۱. در صورتى که همسر متقاضى شاغل باشد، ارائهٔ گواهى ميزان حقوق و مزاياى نامبرده و تعهد کسر اقساط از حسابدارى محل کار وى الزامى است.


۱۲. ارائهٔ فيش واريز مبلغ تعيين شده طبق مقررات بانک رفاه کارگران

محل مراجعه

بانک رفاه کارگران نزديک محل سکونت

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: سازمان تأمين اجتماعي، ادارهٔ کل سرمايه‌گذارى و مطالعات اقتصادى


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات کل تأمين اجتماعى