شرايط درخواست‌کننده

۱. اعضاى هيئت علمى يکى از دانشگاه‌هاى علوم پزشکى


۲. ساير افراد حقيقى و حقوقى

مدارک مورد نياز

تکميل پرسشنامهٔ طرح تحقيقاتى

محل مراجعه

تهران: معاونت پژوهشى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ادارهٔ امور پژوهش


استان‌ها و شهرستان‌ها: معاونت پژوهشى دانشگاه‌هاى علوم پزشکى کشور

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. دفتر هماهنگى پژوهش


۲. معاونت پژوهشى وزارتخانه


۳. دفتر وزير

استان‌ها و شهرستان‌ها

رياست دانشگاه‌ها و معاونت پژوهشى دانشگاه‌هاى علوم پزشکى