شرايط درخواست‌کننده

۱. شاغلان حرفه‌هاى پزشکى و اعضاى هيئت علمى دانشگاه‌ها


۲. افراد متقاضى بايد داراى پروانهٔ دائم بوده، يا درخواست تمديد پروانهٔ مذکور را داشته باشند.


۳. در کنگرهٔ علمى منطقه‌اى يا بين‌المللى شرکت کرده باشند.


۴. دوره‌هاى گذرانده شده در مرکز معتبر علمى و رسمى باشد.

مدارک مورد نياز

۱. تصوير گواهى حضور در کنگرهٔ خارج از کشور که از طريق دفتر بازآموزى دانشگاه مربوط تأييد شود.


۲. برگ مخصوص کنگره‌هاى خارج از کشور تکميل شود. (برگ مزبور در دفاتر بازآموزى دانشگاه‌ها موجود است.)


۳. برنامه و گزارش علمى مربوط به کنگره ضميمهٔ مدارک ارسالى شود.


۴. تصوير برگ نظام پزشکى و نشانى و تلفن تماس ضميمه مدارک شود.


۵. کليه مدارک فوق از طريق دانشگاه‌‌هاى مربوط براى تعيين امتياز به دفتر بازآموزى ارسال شود.

محل مراجعه

تهران: معاونت پژوهشى وزارتخانه، دفتر بازآموزى و نوسازى


استان‌ها و شهرستان‌ها: مراکز و دفاتر بازآموزى دانشگاه‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: معاونت پژوهشى وزارتخانه، کميتهٔ ارزشيابى و نظارت و پژوهش و دفتر بازآموزى


استان‌ها و شهرستان‌‌ها: مراکز و دفاتر بازآموزى دانشگاه‌ها