شرايط درخواست‌کننده

۱. عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشکى و شاغلان رسمى يا پيمانى


۲. دانشگاه‌هاى علوم پزشکى و اعضاى بازنشستهٔ هيئت علمى

مدارک مورد نياز

۱. معرفى‌نامه از معاونت پژوهشى دانشگاه علوم پزشکى


۲. دعوت‌نامهٔ معتبر براى افرادى که مقاله دارند داّل بر پذيرش مقالهٔ آنان


۳. برگ ثبت‌نام براى اساتيدى که مقاله ندارند يا براى گذراندن دوره‌هاى آموزشى قصد خروج از کشور را دارند.

محل مراجعه

تهران: معاونت پژوهشى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى


استان‌ها و شهرستان‌ها: معاونت پژوهشى دانشگاه‌هاى علوم پزشکى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. دفتر هماهنگى پژوهش


۲. معاونت پژوهشى وزارتخانه


۳. دفتر وزير

استان‌ها و شهرستان‌ها

رياست دانشگاه‌ها و معاونت پژوهشى دانشگاه‌هاى علوم پزشکى