شرايط درخواست‌کننده

۱. عضو هيئت علمى يکى از دانشگاه‌هاى علوم پزشکى کشور (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) و مؤسسات وابسته به اين وزارتخانه


۲. داراى درجهٔ دکترى يا فوق تخصص پزشکى يا فوق‌ليسانس عضو هيئت علمى باشد.

مدارک مورد نياز

۱. تقاضانامه


۲. معرفى‌نامه از دانشگاه مربوط مبنى بر عضو هيئت علمى بودن متقاضى

محل مراجعه

تهران: معاونت پژوهشى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ادارهٔ کل اطلاع‌رسانى


استان‌ها و شهرستان‌ها: معاونت پژوهشى دانشگاه‌هاى علوم پزشکى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: ادارهٔ کل اطلاع‌رسانى معاونت پژوهشى


استان‌ها و شهرستان‌ها: معاونت پژوهشى دانشگاه‌هاى علوم پزشکى