شرايط درخواست‌کننده

۱. انجمن‌هاى پزشکى


۲. جوامع پزشکى


۳. دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها


۴. سازمان‌هاى وابسته به وزارت بهداشت و درمان

مدارک مورد نياز

۱. تکميل فرم مخصوص


۲. اعلام مباحث سخنرانى و سخنرانان و رشتهٔ تخصصى و رتبهٔ علمى و محل کار آنان


۳. اعلام برنامهٔ تفصيلى و محل و زمان برگزارى آن

محل مراجعه

تهران: معاونت پژوهشى وزارتخانه، دفتر بازآموزى و نوسازى


استان‌ها و شهرستان‌ها: مراکز و دفاتر بازآموزى دانشگاه‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: معاونت پژوهشى وزارتخانه، کميتهٔ ارزشيابى و نظارت و پژوهش و دفتر بازآموزى


استان‌ها و شهرستان‌‌ها: مراکز و دفاتر بازآموزى دانشگاه‌ها