مراحل انجام کار

۱. بررسى تقاضاهاى تأسيس مراکز تحقيقاتى دولتى و خصوصى در بخش علوم پزشکى کشور


۲. جوابگويى به سئوالات راجع به اولويت‌هاى تحقيقاتى در بخش علوم پزشکى


۳. سياست‌گزارى در امر تحقيقات علوم پزشکى


۴. تنظيم و سياست‌گزارى توزيع بودجهٔ تحقيقاتى کشور براساس سرفصل‌هاى تعريف شده همگام با نهادهاى قانونى مسئول

مدرک مورد نياز

۱. تکميل برگ اخذ مجوز تأسيس مراکز تحقيقاتى


۲. ارائهٔ مقاله يا مقالات چاپ شده در نشريات معتبر


۳. انجام حداقل دو طرح تحقيقاتى در سال اخير


۴. راهنمايى حداقل سه پايان‌نامه در سال اخير و يا ارائهٔ خلاصهٔ مقاله يا مقالات عرضه شده در کنگره‌ها در پنج سال اخير

محل مراجعه

تهران: معاونت پژوهشى وزارتخانه، دبيرخانهٔ کميسيون پزشکى شوراى پژوهش‌هاى علمى کشور

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: معاونت پژوهشى وزارتخانه، دبيرخانهٔ کميسيون پزشکى شوراى پژوهش‌هاى علمى کشور