شرايط درخواست‌کننده

۱. متقاضى بايد پزشک يا دندانپزشک يا داروساز يا متخصص علوم آزمايشگاهى باشد.


۲. متقاضى بايد شرايط قانونى لازم را داشته باشد.

مدارک مورد نياز

۱. اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه


۲. گواهى اشتغال از محل خدمت


۳. فيش بانکى پرداخت مبلغ ۱۵۰ ريال براى ابطال تمبر

محل مراجعه

تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ادارهٔ کل امور فارغ‌التحصيلان


استان‌ها و شهرستان‌ها: دانشگاه‌هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى - درمانى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. تهران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ادارهٔ کل امور پروانه‌ها


۲. سازمان نظام پزشکى جمهورى اسلامى ايران


۳. معاونت‌هاى درمان و داروى دانشگاه‌هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى - درمانى ايران، تهران و شهيد بهشتى


۴. استان‌ها و شهرستان‌ها: دانشگاه‌هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى - درمانى