شرايط درخواست‌کننده

۱. پزشک متخصص ارتوپدي، جراحى عمومي، مغز و اعصاب، متخصص توانبخشى و فيزيوتراپ‌هاى واجد شرايط


۲. مطابق شرايط مندرج در آيين‌نامهٔ تأسيس مراکز فيزيوتراپي، پزشکان فوق مى‌توانند مسئوليت فنى فيزيوتراپى را قبول کنند.


۳. در صورتى که فيزيوتراپ‌هاى واجد شرايط (انجام طرح خدمات انساني) بخواهند متقاضى باشند، معرفى يکى از پزشکان مندرج در بند ۱ به عنوان مسئول فنى ضرورى است.


۴. در مناطق و شهرهاى غيرمجاز، علاوه بر پروانهٔ مطب تخصصى پزشک مربوط، پروانهٔ دائم پزشکى و کسب امتيازات بسته به مورد الزامى است.


توجه: به ازاى هر صد هزار نفر جمعيت مجوز تأسيس يک مرکز فيزيوتراپى و راديولوژى داده مى‌شود (پس از بررسى و تأييد کميسيون قانونى تشخيص امور پزشکى)

مدارک مورد نياز

۱. مدرک تحصيلى فيزيوتراپى و گواهى پايان طرح نيروى انسانى


۲. تقاضاى تأسيس مرکز فيزيوتراپى (توسط فيزيوتراپيست يا پزشکان متخصص ذيربط مطابق آيين‌نامهٔ فيزيوتراپى)


۳. تکميل فرم قبول مسئوليت توسط مسئول فنى (يکى از پزشکان متخصص مطابق آيين‌نامهٔ فيزيوتراپى)


۴. پروانهٔ مطب تخصصى مسئول فنى


۵. پروانهٔ دائم پزشکى و کسب امتيازات (در مناطق غيرمجاز)


۶. فرم‌هاى تکميل شدهٔ شمارهٔ ۱ و ۲ مربوط به تأييد صلاحيت متقاضى به گواهى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى - درمانى


۷. فرم‌هاى تکميل شدهٔ شمارهٔ ۱ و ۲ تأييد صلاحيت مسئول فنى به گواهى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى - درمانى


۸. نظريهٔ نظام پزشکى و گواهى عدم سوء پيشينه (در مورد متقاضيان و پزشکان آزاد)


۹. تأييديهٔ دفتر حراست دانشگاه


۱۰. آخرين حکم کارگزينى


۱۱. اعلام موافقت دانشگاه و سازمان محل خدمت متقاضى

محل مراجعه

تهران: معاونت درمان و دارو و دانشگاه‌هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى - درمانى شهيد بهشتى و ايران و تهران


استان‌ها و شهرستان‌ها: معاونت درمان و دارو و دانشگاه‌هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى استان ذيربط و دانشگاه‌ها/دانشکده‌هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى - درمانى شهرستان‌ها مثل کاشان، جهرم، رفسنجان و ...

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: ادارهٔ کل صدور پروانه‌ها


استان‌ها و شهرستان‌ها: معاونت درمانى دانشگاه‌ها