شرايط درخواست‌کننده

۱. دارندگان مدرک تخصصى آسيب‌شناسى بالينى يا تشريحى يا علوم آزمايشگاهى


۲. دارندگان مدارک تخصصى يا PHD تک رشته‌اى طبق قانون


۳. دارندگان مدارک دکتراى علوم آزمايشگاهى (دکتراى حرفه‌اى)


۴. موافقت دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان

مدارک مورد نياز

۱. دو قطعه عکس ۴?۳، تصوير شناسنامه، تصوير دانشنامهٔ دکتري، تصوير ارزشنامهٔ تحصيلات خارجي، تصوير پروانهٔ دکتري، تصوير گواهينامهٔ تخصصي، تصوير کارت نظام آزمايشگاهي، تصوير برگ وضعيت خدمت نيروى انسانى


۲. درخواست شبکهٔ بهداشت و درمان مربوط، گواهى کار، گواهى عدم نياز محل کار دولتى در ساعات غيراداري، فرم تکميل شدهٔ صلاحيت عملى و اخلاقي، فرم تکميل شدهٔ مربوط به متقاضيان تأسيس و مسئول فنى آزمايشگاه

محل مراجعه

تهران: خيابان فخر رازي، ادارهٔ امور و تجهيزات آزمايشگاه‌هاى تشخيص طبّى


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔٔ امور آزمايشگاه‌هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. دفتر ارزشيابى و رسيدگى به شکايات


۲. معاون امور درمان و دارو


۳. ادارهٔ امور و تجهيزات آزمايشگاه‌هاى تشخيص طبّى

استان‌ها و شهرستان‌ها

دانشگاه‌هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان