شرايط درخواست‌کننده

۱. قبول شدن در آزمون عينک‌سازى طبّى


۲. دارا بودن مدرک تحصيلى معتبر


۳. مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه


۴. مشخص بودن وضعيت ملک مورد استفاده از نظر قانونى (استيجاري، شخصى)

مدارک مورد نياز

۱. تأييديهٔ حراست دانشگاه علوم پزشکى


۲. مجوز دفتر کاريابى سنجى يا گواهى قبولى در آزمون عينک طبّى


۳. گواهى عدم سوء پيشينه کيفرى

محل مراجعه

تهران: دانشگاه‌هاى علوم پزشکى


استان‌ها و شهرستان‌ها: معاونت درمانى دانشگاه‌هاى علوم پزشکى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: ادارهٔ کل صدور پروانه‌ها


استان‌ها و شهرستان‌ها: معاونت درمانى دانشگاه‌ها