شرايط درخواست‌کننده و نحوهٔ اقدام

۱. رعايت و اجراى ضوابط مربوط که با مراجعه به اداره‌هاى نظارت بر مواد غذايى و بهداشتى دانشگاه‌هاى سراسر کشور در اختيار متقاضى قرار مى‌گيرد.


۲. مراجعه به ادارات کل صنايع استان يا جهاد سازندگى استان براى اخذ پروانهٔ صنعتى که ضوابط مربوط به آن از طريق ادارات ذيربط در اختيار متقاضيان قرار مى‌گيرد.

مدارک مورد نياز

براى اخذ پروانه تأسيس

۱. تصوير پشت و روى برابر اصل شدهٔ پروانهٔ صادر شده از طرف وزارتخانه‌هاى صنايع


۲. نقشهٔ کامل با ذکر مساحت کليهٔ قسمت‌ها


۳. تکميل فرم تأسيس

براى اخذ پروانهٔ بهره‌بردارى

۱. درخواست کتبى براى بازديد و بررسى شرايط بهره‌بردارى


۲. معرفى مسئول فنى واجد شرايط براى اخذ پروانهٔ مسئول فنى


۳. ارائهٔ رسيدهاى واريز مبالغ تعيين شده در قانون بودجه به حساب شمارهٔ ۱۰۴۴ و ۷۳۲ خزانه‌دارى کل براى دريافت پروانهٔ تأسيس و بهره‌بردارى

محل مراجعه

تهران

۱. خيابان فخر رازي، چهارراه سزاوار، ساختمان شمارهٔ ۲ وزارت بهداشت، ادارهٔ کل نظارت بر مواد غذايى.


۲. خيابان دکتر شريعتي، دانشگاه‌هاى علوم پزشکى تهران، ايران و شهيد بهشتى

استان‌ها و شهرستان‌ها

معاونت درمان و داروى دانشگاه علوم پزشکى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. خيابان جمهورى اسلامي، تقاطع خيابان حافظ، ساختمان مرکزى وزارت بهداشت، معاونت درمان و دارو


۲. ادارهٔ کل نظارت بر مواد غذايى


۳. دانشگاه‌هاى علوم پزشکى تهران، ايران و شهيد بهشتى

استان‌ها و شهرستان‌ها

معاونت درمان و داروى دانشگاه علوم پزشکى استان