شرايط درخواست‌کننده

۱. داشتن هويت و مدرک تحصيلى مربوط (پزشک - دندانپزشک)


۲. داشتن شرايط قانونى براى اخذ پروانهٔ مطب

مدارک مورد نياز

۱. اصل و تصوير شناسنامه


۲. گواهى وضعيت خدمات نيروى انسانى


۳. اصل و تصوير پروانهٔ دائم پزشکى


۴. در مورد نيروهاى مسلح، گواهى نيروى مربوط


۵. گواهى انجام خدمات قانونى براى محاسبهٔ امتيازات لازم


۶. سه قطعه عکس ۴ ? ۶


۷. در مورد اعضاى هيئت علمي، تصوير مصدّق حکم استخدامى و اعلام موافقت با تأسيس مطب


۸. اصل و تصوير فيش واريز مبالغ تعيين شده در قانون بودجه به حساب خزانه‌دارى کل

محل مراجعه

تهران: سازمان نظام پزشکى جمهورى اسلامى


استان‌ها و شهرستان‌ها: دانشگاه‌هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى - درمانى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. تهران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ادارهٔ کل امور پروانه‌ها


۲. سازمان نظام پزشکى جمهورى اسلامى ايران


۳. معاونت‌هاى درمان و داروى دانشگاه‌هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى - درمانى ايران، تهران و شهيد بهشتى


۴. استان‌ها و شهرستان‌ها: دانشگاه‌هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى - درمانى