شرايط درخواست‌کننده

۱. داشتن پروانهٔ تأسيس و بهره‌بردارى و مسئول فنى از ادارهٔ کل نظارت بر مواد غذايى و بهداشتى


۲. داشتن شرايط فنى و بهداشتى مناسب


۳. براى دريافت و تمديد پروانهٔ ساخت، فرمولاسيون بايد مطابق با استاندارد و ضوابط مربوط باشد و به تأييد ادارهٔ کل آزمايشگاه‌ها رسيده باشد.

مدارک مورد نياز

براى اخذ پروانه ساخت

۱. تکميل پرسشنامهٔ ساخت


۲. مدارک کامل رنگ‌ها اسانس‌هاى مصرفى


۳.ثبت نهايى نام محصول


۴. نمونهٔ رنگ و اسانس محصول

براى تمديد پروانهٔ ساخت

همان مدارک اخذ پروانهٔ ساخت است و ثبت نهايى نام محصول مورد نياز نيست.

براى صدور گواهى بهداشت

۱. درخواست با درج مشخصات کامل فرآورده و درج وزن خالص محموله


۲. تصوير پروانهٔ ساخت صادره از اين ادارهٔ کل

براى اخذ مجوز چاپ اتيکت

۱. داشتن پروانهٔ ساخت معتبر و شرايط فنى و بهداشتى مناسب


ارائه رسيد واريز مبالغ تعيين شده در قانون بودجه به حساب شمارهٔ ۷۳۲ خزانه‌دارى کل

محل مراجعه

تهران

۱. خيابان فخر رازي، چهارراه سزاوار، ساختمان شمارهٔ ۲ وزارت بهداشت، ادارهٔ کل نظارت بر مواد غذايى.


۲. خيابان دکتر شريعتي، دانشگاه‌هاى علوم پزشکى تهران، ايران و شهيد بهشتى

استان‌ها و شهرستان‌ها

معاونت درمان و داروى دانشگاه علوم پزشکى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. خيابان جمهورى اسلامي، تقاطع خيابان حافظ، ساختمان مرکزى وزارت بهداشت، معاونت درمان و دارو


۲. ادارهٔ کل نظارت بر مواد غذايى


۳. دانشگاه‌هاى علوم پزشکى تهران، ايران و شهيد بهشتى

استان‌ها و شهرستان‌ها

معاونت درمان و داروى دانشگاه علوم پزشکى استان