شرايط درخواست‌کننده

۱. پزشک متخصص راديوتراپى - پزشکى هسته‌اى و راديولوژى داراى پروانهٔ مطب معتبر در شهر مورد تقاضا و پروانهٔ دائم پزشکى


۲. کسب امتيازات لازم بسته به مورد و مطابق شرايط مندرج در آيين‌نامهٔ تأسيس مراکز راديولوژى (براى مناطق و شهرهاى غيرمجاز)


۳. موافقت دانشگاه و سازمان مربوط


۴. انجام خدمت و تعهدات در خارج از ساعات موظف ادارى (براى مناطق و شهرهاى مجاز) با رعايت شرايط مندرج در آيين‌نامهٔ راديولوژى


۵. براى تأسيس سى‌تى‌اسکن و ام.آر.آي، علاوه بر شرايط فوق، طى دورهٔ شش ماههٔ آموزشى سى‌ تى اسکن و ام.آر.آى و تأييد معاونت آموزشى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى الزامى است.


۶. به ازاى هر پنجاه هزار نفر جمعيت، در هر شهر، مجوز تأسيس يک مرکز راديولوژى داده مى‌شود.


۷. به ازاى هر صد هزار نفر جمعيت، مجوز يک مرکز پزشکى هسته‌اى داده مى‌شود.

مدارک مورد نياز

۱. پروانهٔ مطب تخصصى در شهر مورد تقاضا


۲. پروانهٔ دائم پزشکى و کسب امتيازات لازم بسته به مورد (براى مناطق غيرمجاز)


۳. فرم‌هاى تکميل شدهٔ شمارهٔ ۱ و ۲ مربوط به تأييد صلاحيت به گواهى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى - درمانى استان مربوط


۴. تأييديهٔ دفتر حراست دانشگاه (براى شاغلان سازمان‌هاى دولتى و دانشگاهى)


۵. گواهى عدم سوء پيشينه کيفرى و نظريهٔ نظام پزشکى (براى متقاضيان و پزشکان آزاد)


۶. آخرين حکم کارگزينى


۷. تکميل فرم‌هاى ويژهٔ قبول مسئوليت فنى


۸. تکميل فرم‌هاى تقاضاى تأسيس


۹. اعلام نظر چند تن از معرفان متقاضى

محل مراجعه

تهران: دانشگاه‌هاى علوم پزشکى


استان‌ها و شهرستان‌ها: معاونت درمانى دانشگاه‌هاى علوم پزشکى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: ادارهٔ کل صدور پروانه‌ها


استان‌ها و شهرستان‌ها: معاونت درمانى دانشگاه‌ها