شرايط درخواست‌کننده

۱. داشتن مدرک ليسانس به بالا در رشته‌هاى مرتبط


۲. عدم اشتغال در زمان ادارهٔ آسايشگاه (از زمان صدور مجوز)


۳. داشتن تجربه و علاقه


۴. معرفى ساختمان مناسب و واجد شرايط

مدارک مورد نياز

۱. تصوير آخرين مدرک تحصيلى


۲. گواهى عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد به مواد مخدر


۳. کارت پايان خدمت نظام وظيفه


۴. نداشتن هر گونه تعهد قانونى و طرح نيروى انسانى

محل مراجعه

تهران: دفتر توانبخشى و امور اجتماعى معلولين (امور سالمندان)


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات بهزيستى استان و شهرستان مربوط

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: سازمان بهزيستى کشور، دفتر توانبخشى و امور اجتماعى معلولين (امور سالمندان)


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات بهزيستى استان و شهرستان مربوط