شرايط درخواست‌کننده

۱. داشتن مدرک تحصيلى ليسانس يا بالاتر در رشته‌هاى مرتبط، با يک سال سابقهٔ کار پرورشى و آموزشى با کودک


۲. داشتن مدرک تحصيلى ليسانس يا بالاتر از آن در ساير رشته‌ها، با سه سال سابقهٔ کار پرورشى و آموزشى با کودک


۳. داشتن مدرک تحصيلى فوق ديپلم در رشته‌هاى مرتبط، با دو سال سابقهٔ کار پرورشى و آموزشى با کودک


۴. داشتن مدرک تحصيلى فوق ديپلم در ساير رشته‌ها با چهار سال سابقهٔ کار پرورشى و آموزشى با کودک


۵. داشتن مدرک تحصيلى ديپلم در ساير رشته‌ها با پنج سال سابقهٔ کار پرورشى با کودک

مدارک مورد نياز

۱. اصل شناسنامه و تصوير خوانا از صفحهٔ اول آن


۲. دو قطعه عکس ۴?۶ (تمام رخ، با حجاب کامل اسلامي، جديد) و درج مشخصات کامل در پشت آن


۳. اصل فيش بانکى به مبلغ ۱۵۰۰۰ ريال به حساب جارى شمارهٔ ۸۴۱ به نام خزانهٔ دولت نزد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران واريز شده باشد (قابل پرداخت در کليهٔ شعب بانک ملى ايران).


۴. اصل و تصوير آخرين مدرک تحصيلى


۵. گواهى معتبر سوابق کار با کودک

محل مراجعه

تهران: خيابان شهيد فياض‌بخش، ضلع شمالى پارک شهر، ستاد مرکزى سازمان بهزيستى کشور، دفتر کل امور کودکان و نوجوانان


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ مرکزى سازمان بهزيستى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: دفتر کل امور کودکان و نوجوانان


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ مرکزى سازمان بهزيستى استان