شرايط درخواست‌کننده

بايد دانشجو باشد.

مدارک مورد نياز

مدارک مورد نياز و مراحل انجام کار همانند صدور رواديد و گذرنامه براى ساير ايرانيان است با اين تفاوت که براى دانشجويان رايگان خواهد بود.