شرايط درخواست‌کننده

دانشجوى يکى از دانشگاه‌هاى خارج از کشور باشد

مراحل انجام کار

۱. تأييد مدارک تحصيلى دانشجويان:


- ارائهٔ مدارک تحصيلى به نمايندگى


- ممهور به مهر صحت صدور مطابق ضوابط


۲. تأييد گواهى مربوط به شهريه تحصيلى و هزينهٔ پايان‌نامهٔ تحصيلى (ويژهٔ دانشجويان بورسيه)


۳. تأييد مدارک فارغ‌التحصيلى:


- ارائهٔ مدرک فارغ‌التحصيلى به نمايندگى


- استفسار از مؤسسهٔ صادرکننده


- پس از دريافت پاسخ مثبت مؤسسهٔ صادرکننده، مدرک فارغ‌التحصيلى تأييد مى‌شود.