درخواست‌کننده

کليهٔ دانشجويانى که در خارج از کشور تحصيل مى‌کنند.

مدارک موردنياز و مراحل انجام کار

۱. تکميل فرم مربوط


۲. گواهى ثبت‌نام در دانشگاه


۳. تصوير صفحات گذرنامه دانشجو و همراهان (همسر و فرزندان)


۴. شش قطعه عکس


۵. تصوير مدارک اقامت دانشجويى


- تذکر:

۱. در صورتى که دانشجو بورسيه باشد، داشتن معرفى‌نامه از وزارت فرهنگ و آموزش عالى و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکى ضرورى است.


۲. دانشجويانى که داراى اقامت غيرتحصيلى هستند، براى استفاده از مزايا و تسهيلات غيرارزى دانشجويى مى‌بايست موافقت‌نامهٔ وزارتخانه‌هاى فرهنگ و آموزش عالى و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکى را ارائه کنند.

محل مراجعه

نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط