مدارک لازم

۱. ارائهٔ برگ درخواست کتبى زوجين براى ازدواج


۲. شناسنامه معتبر زوجين


۳. اجازه‌نامه کتبى و رسمى ولى زوجه در صورتى که ازدواج براى بار اول باشد و در صورت فوت پدر و جد پدرى ارائه گواهى فوت کافى است و نيازى به اجازهٔ قيم و مادر و برادر زوجه نيست.


۴. گواهى ثبت ازدواج محلى


۵. گواهى انجام صيغه عقد شرعى


۶. گواهى مبنى بر نداشتن امراض مسرى و مهلک


۷. ۳ قطعه عکس هر يک از زوجين


۸. گواهى تجرد هر يک از زوجين


۹. پرداخت ۲۰۰۰ ريال بابت هزينهٔ مربوط

محل مراجعه

امور کنسولى نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط