شرايط درخواست‌‌کننده

فردى که شناسنامهٔ خود را گم کرده باشد

مدارک مورد نياز

۱. تکميل فرم استشهاد محلى


۲. فرم مذکور را دو نفر امضا و گواهى کنند


۳. چهار قطعه عکس


۴. پرداخت هزينه‌هاى مربوط

محل مراجعه

نمايندگى جمهورى اسلامى در کشور مربوط