شرايط درخواست‌کننده

نوزادان اتباع ايرانى که در خارج از کشور متولد مى‌شوند.

مدارک و مراحل انجام کار

۱. ارائهٔ گواهى تولد نوزاد و بررسى آن


۲. اين گواهى به فارسى ترجمه شده و نمايندگى آن را تأييد و مهر و امضا مى‌کند.


۳. اعلام نام نوزاد و بررسى آن توسط نمايندگى


۴. تکميل نسخه‌هاى الف و ب دفتر کل وقايع و امضاى آن توسط اعلام‌کننده


۵. ارائهٔ شناسنامهٔ مربوط

محل مراجعه

نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط