شرايط درخواست‌کننده

زنان ايرانى که با اتباغ خارجى ازدواج کرده‌اند

مدارک و مراحل انجام کار

۱. تنظيم اظهاريه قبول تابعيت زوج


۲. پذيرش دولت متبوع شوهر


۳. صدور موافقت‌نامهٔ اختيار تابعيت بر طبق ضوابط

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ تابعيت و امور پناهندگان وزارت خارجه و يا نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط