شرايط درخواست‌کننده

کسانى که خود يا پدرشان طبق مقررات از تابعيت دولت جمهورى اسلامى ايران خارج شده‌اند.

مدارک و مراحل انجام کار

۱. ارائهٔ درخواست بازگشت


۲. انعکاس موضوع به نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران جهت بررسى مسائل مربوط


۳. تکميل فرم درخواست‌نامهٔ بازگشت به تابعيت دولت جمهورى اسلامى ايران


۴. تحقيقات مربوط


۵. ابلاغ موافقت به سازمان ثبت احوال براى احياى سند سجلى و صدور المثنى شناسنامه


۶. اخذ مدارک هويت خارجى فرد توسط اداره تابعيت و ارسال به سفارت مربوط براى ابطال

محل مراجعه

نمايندگى جمهورى اسلامى ايران