شرايط درخواست‌کننده

پناهنده فردى است که کشور متبوع خود را به علت تعقيب و آزار و ترس ناشى از اين امر ترک مى‌کند و به منظور يافتن محل امنى که در آنجا مصون باشد به کشور ديگرى عزيمت مى‌کند.

مراحل انجام کار

۱. ارائهٔ درخواست پناهندگى


۲. تهيه و تکميل اطلاعات لازم در مورد متقاضى با همکارى و هماهنگى مراجع ذيربط


۳. مصاحبه با متقاضى و بررسى دقيق وضعيت وى


۴. تشکيل کميسيون رسيدگى به تقاضاى پناهندگى


۵. ارسال پيشنهاد به کميتهٔ دايمى امور پناهندگان


تبصره ۱. پناهندگى بايد مبتنى بر دلايل سياسي، نژادي، مذهبي، مليتى يا عضويت در بعضى گروههاى اجتماعى باشد بنابراين اگر کسى در کشور متبوع خود يا کشور ثالث مرتکب اعمالى شود که مشمول قوانين جزاى عمومى است پناهنده تلقى نمى‌شود.


تبصره ۲. قصد شخص که از پناهندگى نبايد متکى بر انگيزه‌هاى اقتصادى و به منظور اشتغال به کار باشد.


تبصره ۳. هيچ کشورى حنايتکاران جنگى و افرادى که مرتکب جناياتى عليه صلح و يا بشريت شده‌اند و با اعمال مغاير با اصول و اهداف ملل متحد مرتکب شده باشند را به پناهندگى نخواهد پذيرفت

محل مراجعه

وزارت امور خارجه، ادارهٔ تابعيت و امور پناهندگان و يا نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط