شرايط درخواست‌کننده

زنان ايرانى که به علت ازدواج با اتباع خارجي، با ميل خود و يا تحميلاً تابعيت خارجى زوج خود را تحصيل کرده‌اند و حالا پس از فوت همسر و يا طلاق از وى مى‌خواهند به تابعيت اصلى خود رجوع کنند.

مدارک و مراحل انجام کار

۱. تکميل فرم درخواست بازگشت به تابعيت دولت جمهورى اسلامى ايران


۲. فرم مذکور پس از گواهى امضا به ادارهٔ تابعيت وزارت خارجه ارسال مى‌‌گردد.


۳. ادارهٔ تابعيت پس از بررسي، سند رجوع به تابعيت اصلى را صادر مى‌کند.


تبصره: زنان ايرانى که با اتباع خارجى ازدواج مى‌کنند طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنى ايران به تابعيت خود باقى مى‌مانند مگر اينکه تابعيت دولت زوج به آنها تحميل گردد و يا به ميل خود و با ارائهٔ دليل موجه کتباً درخواست پذيرش تابعيت خارجى همسر خود را داشته باشند که در اين صورت براى آنان موافقت‌نامهٔ اختيار تابعيت زوج صادر مى‌شود.

محل مراجعه

نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط