شرايط درخواست‌کننده

افرادى که مدعى تابعيت ايران هستند اما شناسنامه ندارند.

مدارک مورد نياز و مراحل انجام کار

۱. ارائه درخواست کتبى


۲. تکميل پرسشنامه‌هاى مخصوص


۳. مدارک فوق از طريق نمايندگى به ادارهٔ امور تابعيت وزارت خارجه ارسال مى‌شود


۴. بررسى موضوع و ارائهٔ پاسخ به نمايندگى


۵. پس از پاسخ مثبت نمايندگى اقدام براى صدور شناسنامه

محل مراجعه

امور کنسولى نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط