وظايف عمده اين معاونت عبارتند از:


- برنامه‌ريزى و نظارت بر امور مدارس غيرانتفاعى


- نظارت بر اجراء قانون تشکيل شوراهاى آموزش و پرورش استان‌ها و مناطق کشور


- نظارت بر امور مربوط به مدارس شاهد و ايثارگران.


اداره کل و دفتر زير نظر اين معاونت عبارتند از:


- اداره کل مدارس غيرانتفاعى


- اداره کل شاهد


- دفتر هماهنگى شوراهاى مناطق


- اداره کل ايثارگران.