معاونت برنامه‌ريزى و نيروى انسانى

اين معاونت وظايف متعددى دارد از جمله:


- پيش‌بينى جمعيت لازم‌التعليم در گروه‌هاى سنى و دوره‌هاى تحصيلى و ايجاد هماهنگى در برنامه‌هاى واحدهاى مختلف.


- تعيين اولويت برنامه‌هاى آموزشى وزارت آموزش و پرورش در زمينه نيروى انسانى و ديگر نيازمندى‌هاى عوامل آموزشى با امکانات وزارت آموزش و پرورش و خط‌مشى کلى مملکتى.


- نظارت بر برنامه‌ريزى توسعه مراکز تربيت‌معلم و امور مربوط به بزرگداشت معلم.


- نظارت بر برنامه‌ريزى و اجراء برنامه‌هاى کارآموزي، سمينارها، اردوها و ديگر جلساتى که براى پيشبرد امور مربوط به واحدهاى تابع تشکيل مى‌شود.


- همکارى با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى براى تأمين نيروى انسانى مورد نياز وزارت آموزش و پرورش.


واحدهاى زير نظر اين معاونت عبارتند از:


- دفتر هماهنگى و تلفيق طرح‌ها و برنامه‌ها


- دفتر خدمات ماشينى


- اداره کل تربيت‌معلم و آموزش نيروى انسانى


- دبيرخانه هيئت مرکزى گزينش

معاونت ادارى و مالى

اهم وظايف عبارتند از:


- نظارت بر انجام کليه امور مالى واحدهاى ادارى و آموزشى وزارتخانه.


- نظارت بر امور سازماندهى و بافت تشکيلاتى وزارت آموزش و پرورش.


- نظارت بر تأمين امور مربوط به بودجه کليه واحدهاى مرکزى وزارتخانه و سرپرستى‌هاى خارج از کشور و نظارت بر امور تدارکات و خدمات واحدهاى مرکزى.


- نظارت بر امور مربوط به تعاونى و رفاه کارکنان آموزش و پرورش، که در اين نظارت ادارات و دفتر زير فعاليت دارند:


- اداره کل امور ادارى


- اداره کل امور مالى


- اداره کل پشتيبانى


- دفتر بودجه و تشکيلات


- اداره کل تعاون و تأمين اجتماعى فرهنگيان

معاونت حقوقى و مجلس و امور املاک

وظايف عمده اين معاونت عبارتند از:


- نظارت بر تهيه پيش‌نويس لوايح قانوني، تصويب‌نامه‌ها، آئين‌نامه‌ها و اساسنامه‌هاى مورد نياز وزارتخانه و سازمان‌هاى وابسته و ارائه آن به مراجع ذى‌صلاح براى تصويب


- تعقيب دعاوى مربوط به وزارت آموزش و پرورش در مراجع قضائى


- نظارت بر انجام همهٔ امور مربوط به وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با مجلس شوراى اسلامى و پاسخگوئى به سؤالات نمايندگان


دفاتر و اداره کل زيرنظر اين معاونت عبارتند از:


- اداره کل امور اراضى و املاک


- دفتر امور مجلس


- دفتر حقوقى.

معاونت آموزشى

در تشکيلات مصوب ۱۳۷۷، معاونت آموزش متوسطه و معاونت آموزش عمومى در هم ادغام گرديده و به معاونت آموزشى تغييرنام يافته است. وظايف عمدهٔ اين معاونت عبارتند از:


- تهيه و نظارت بر برنامه‌هاى توسعه (آموزش ابتدائي، راهنمائى تحصيلي، متوسطه عمومي، فني، حرفه‌اي، کاردانش و پيش‌دانشگاهي، در سراسر کشور با توجه به نيازهاى مناطق مختلف.


- بررسى و تحقيق در زمينهٔ نوع و ميزان نياز کشور به رشته‌هاى تحصيلى آموزش متوسطه و هم‌چنين مسائلى که در اين زمينه به وزارت آموزش و پرورش مرتبط است.


- ارتباط با سازمان‌هاى مختلف خارج از آموزش و پرورش در زمينهٔ چگونگى توسعه مراکز آموزش فنى و حرفه‌اي، کاردانش.


- تهيه برنامه‌هاى توسعه مدارس عالى فنى و حرفه‌اى و آموزشکده‌هاى فنى و حرفه‌اى که ادارهٔ آنها به‌عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته شده است و نظارت بر حسن اجراء برنامه‌هاى پيش‌بينى شده.


- نظارت بر امور امتحانات داخلى و نهائى مدارس کشور.


دفاتر و اداره کل زيرنظر اين معاونت عبارتند از:


- دفتر آموزش عمومي: اين دفتر مسئوليت برنامه‌ريزى و نظارت بر امور مدارس ابتدائى و راهنمائى تحصيلى کشور را برعهده دارد و قبلاً به‌صورت دو دفتر جداگانه فعاليت داشته است


- دفتر آموزش‌هاى نظرى و پيش‌دانشگاهى


- دفتر آموزش‌هاى فنى و حرفه‌اى


- دفتر کاردانش و آموزش‌هاى مهارتى


- اداره کل بخش و ارزشيابى تحصيلى


- دفتر توسعه و برنامه‌ريزى امور آموزشى


- دفتر امور مدارس عالى فنى و حرفه‌اى.

معاونت پرورشى و تربيت‌بدنى

اهم وظايف عبارتند از:


- نظارت بر اجراء برنامه‌هاى اردوئي، سمينارها و مسابقات دانش‌آموزى براى رشد و تعالى فکرى و جسمى دانش‌آموزان با رعايت اصول و موازين اسلامى.


- برنامه‌ريزى و نظارت بر امور تربيتى و پرورشى مدارس و کانون‌هاى تربيتى.


- برنامه‌ريزى و نظارت بر امور مربوط به بهداشت مدارس و مراقبتى بهداشت.


- برنامه‌ريزى و نظارت بر اجراء برنامه‌هاى ورزشى دانش‌آموزان کشور در دوره‌هاى مختلف تحصيلى.


زيرنظر اين معاونت دفاتر و ادارات کل زير فعاليت دارند:


- اداره کل تربيت‌بدنى دختران


- اداره کل تربيت‌بدنى پسران


- اداره کل بهداشت مدارس و مشاور


- اداره کل امور فرهنگى و هنرى


- دفتر توسعه و برنامه‌ريزى امور پرورشى


- اداره کل فعاليت‌هاى دانش‌آموزى.


طبق تشکيلات جديد براى برنامه‌ريزى و نظارت بر اجراء امور ورزش مدارس دو دفتر به‌وجود آمده است؛ و نظارت بر امور مشاوره به اداره کل بهداشت مدارس و مشاوره واگذار شده است.


نکته حائز اهميت در مورد تغييرات انجام شده در تشکيلات جديد آموزش و پرورش اين است که مشخص نيست برپايهٔ کدام ارزشيابى و يا پژوهش‌هاى مستندى اين تغييرات ضرورت داشته است، و درنتيجه انتشار اسنادى داّل بر علت ادغام بعضى از دفاتر يا ادارات کل درهم و يا افزايش و کاهش آنها ضرورت دارد؛ زيرا اين تغييرات در افزايش يا کاهش موفقيت وزارت آموزش و پرورش تأثير زيادى دارد.