تشکيلات وزارت آموزش و پرورش در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۷ چندين بار تغيير يافته است. در آخرين تشکيلات مرکزى آن که در سال ۱۳۷۴ به تصويب سازمان امور ادارى و استخدامى کشور رسيد اين وزارتخانه هفت سازمان وابسته و تعدادى سازمان‌هاى پيوسته دارد. در رأس اين وزارتخانه وزير قرار دارد که هم عضو هيئت دولت است و هم نقش رهبري، هدايت و ادارهٔ امور آن را برعهده دارد.