راهنماى درخواست مجوز تأسيس کانون‌هاى فرهنگى و هنرى مساجد

شرايط مدير مسئول کانون

۱. تابعيت جمهورى اسلامى ايران


۲. اعتقاد به اسلام و التزام عملى به احکام اسلامى و ولايت فقيه


۳. نداشتن سوء پيشينهٔ کيفرى و جزايى


۴. داشتن حداقل ۲۰ سال سن


۵. داشتن مدرک حداقل ديپلم يا معادل حوزوى آن


۶. داشتن صلاحيت علمى و فرهنگى به تشخيص دبيرخانهٔ هيئت نظارت بر کانون‌هاى فرهنگى و هنرى مساجد


۷. ايثارگران و رزمندگان داراى اولويت هستند

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ تقاضانامه


۲. ارائهٔ اساسنامهٔ تکميل شده توسط هيئت امنا


۳. گواهى عدم سوء پيشينه


۴. گواهى عدم اعتياد به مواد مخدّر (روحانيون و مستخدمان دولت با ارائهٔ آخرين حکم استخدامى و حوزوى از ارائهٔ موارد ۳ و ۴ مستثنى هستند.)


۵. ارائهٔ مدارک قيد شده در اساسنامه

محل مراجعه

ادارات کل فرهنگ و ارشاد استان‌ها، دبيرخانهٔ هيئت هماهنگى و نظارت بر کانون‌هاى فرهنگى و هنرى مساجد