شرايط لازم

اسامى به کار رفته در کارهاى چاپى فارسى مصطلح باشد و همچنين تصاوير مغاير با شئون اسلامى نداشته باشد.

مدارک مورد نياز

براى صدور مجوز چاپ پوستر، بروشور، اتيکت و کليهٔ کارهاى چاپى مربوط به بسته‌بندى صنعتى، غذايى، بهداشتى و ... - بسته به مورد، تأييديه‌هاى زير لازم است:


۱. براى مواد صنعتى تأييديهٔ سازمان استاندارد


۲. براى بسته‌بندى مواد خوراکى و بهداشتى تأييديه وزارت بهداشت


۳. در کارهاى چاپى مربوط به بسته‌بندى‌هاى صادراتى ضمن ارائهٔ موارد فوق تأييديهٔ مرکز توسعهٔ صادرات نيز لازم است.

محل مراجعه

تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ادارهٔ صدور مجوز کارهاى چاپى غيرکتاب