شرايط صدور کتاب

۱. کتب خطى نباشد.


۲. کتب چاپ سنگى نباشد.

شرايط ورود کتاب

۱. داراى تصاوير مستهجن نباشد.


۲. مغاير با شئون نظام جمهورى اسلامى و شرع مقدس اسلام نباشد.

محل مراجعه

تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ادارهٔ کل چاپ و نشر