مرحلهٔ اول - مراجعه به بخش ذيربط در ادارات يا ادارات کل در تهران و شهرستان‌ها


مرحلهٔ دوم - مراجعه به معاونت يا سازمان ذيربط


مرحلهٔ سوم - مراجعه به دفتر ارزشيابي، بازرسى و رسيدگى به شکايات


مرحلهٔ چهارم - دفتر وزير


در خور ذکر است که تمام مديران وزارتخانه در هر هفته حداقل دو ساعت وقت ملاقات عمومى دارند و مى‌توان با اخذ وقت قبلى به آنان مراجعه کرد و به طرح مسئله پرداخت. دفتر ارزشيابي، بازرسى و رسيدگى به شکايات، البته در تمام ساعات ادارى روزهاى هفته، آمادهٔ پذيرش اعتراض يا شکايت کتبى مراجعان است.