مدارک مورد نياز

۱. تکميل پرسشنامه‌هاى لازم


۲. ارائهٔ سه نسخه از متن به شوراى نظارت بر نمايش


توجه: پروانهٔ صادره تا دو سال از تاريخ صدور اعتبار دارد و براى اجراى مجدد بعد از آن تاريخ بايد تمديد شود.


تبصره ۱. اعلام پاسخ صلاحيت متن براى نمايش حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.


تبصره ۲. در صورت اعتراض به رأى صادره از طرف شورا، متقاضى بايد ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ رأي، تقاضاى بازبينى مجدد را به شوراى عالى نظارت بر نمايش تسليم کند و رأى اين شورا قطعى و لازم‌الاجراست.


تبصره ۳.


الف. پروانهٔ صادره از طرف مرکز هنرهاى نمايشى فقط در سطح تهران بزرگ معتبر است و اجراى آن در ساير استان‌‌ها و شهرستان‌ها بسته به اعلام نظر شوراهاى نظارت در همان شهرها خواهد بود.


ب. پروانه‌هاى نمايش صادره از ادارات کل استان فقط در شهرهاى مشخص شده و پروانه‌هاى نمايش صادره از ادارات شهرستان فقط در همان شهرستان معتبر است.


تبصره ۴. اجراى نمايش بدون اخذ مجوز، پيگرد قانونى دارد.

محل مراجعه

تهران: خيابان حافظ، تالار وحدت، مرکز هنرهاى نمايشى