شرايط و مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ تصوير شناسنامه


۲. چهار قطعه عکس


۳. برگ عدم سوء پيشينه


۴. تصوير آخرين مدرک تحصيلى


۵. آخرين حکم و گواهى اشتغال از کارگزينى واحد مربوط براى کارکنان دولت


۶. کارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دائم


۷. تصوير اساسنامه (براى اشخاص حقوقى)


۸. تصوير سند مالکيت مکان آموزشگاه و کروکى محل آن


۹. تکميل پرسشنامه‌هاى مربوط


۱۰. ارائهٔ مدارک مربوط به فعاليت‌هاى جنبى و آموزشگاه‌هاى تجربى در رشتهٔ مربوط


۱۱. متقاضى بايد متأهل و در زمان تقاضا حداقل داراى ۲۵ سال سن باشد.

محل مراجعه

تهران: خيابان شهيد مفتح، روبه‌روى تربيت معلم، مرکز گسترش آموزش‌هاى هنرى