راهنماى درخواست مجوز فعاليّت انجمن‌هاى صنفى و احزاب سياسى

شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ اتحاديه‌هاى صنفي، صندوق‌هاى قرض‌الحسنه، مؤسسات غيرانتفاعى و خيرّيه، انجمن‌هاى پزشکي، انجمن‌هاى تخصصى (از قبيل مهندسان و مشاوران)، احزاب و گروه‌هاى سياسى

مدارک مورد نياز

۱. تکميل برگ درخواست


۲. تصوير شناسنامه و دو قطعه عکس


۳. ارائهٔ اساسنامه و مرامنامه


۴. تکميل برگ مشخصات اعضاى هيئت مديره

محل مراجعه

تهران: خيابان فاطمي، وزارت کشور، طبقهٔ پنجم، ادارهٔ کل سياسى