راهنماى درخواست جواز ساختمان

مدارک مورد نياز

۱. اصل سند مالکيت


۲. شناسنامهٔ مالک


۳. نقشهٔ ۲۰۰۰/۱


۴. تنظيم برگ درخواست به انضمام نقشهٔ (کروکي) محل


۵. برگ نوسازى

راهنماى درخواست گواهى عدم خلاف ساختمان

مدارک مورد نياز

۱. اصل سند مالکيت


۲. شناسنامهٔ مالک


۳. برگ نوسازى


۴. گزارش مهندس ناظر

راهنماى درخواست گواهى پايان کار ساختمان

مدارک مورد نياز

۱. اصل سند مالکيت


۲. شناسنامهٔ مالک


۳. برگ نوسازى


۴. گزارش اتمام بنا از طرف مهندس ناظر

محل مراجعه

تهران: شهردارى‌هاى مناطق بيست‌گانه


شهرستان‌ها: شهردارى‌هاى هر شهر