ضوابط کلى

جدول رعايت حدنصاب اعضاى تشکيل‌دهنده طبق آيين‌نامه‌هاى موجود

رديف نوع شرکت تعاونى حداقل افراد تشکيل‌دهنده حداکثر افراد عضو در شرکت تعاوني
۱ توليدى ۷ نفر
۲ صيادان (خدمات توليدکنندگان) ۵۰ نفر ۵۰۰ نفر
۳ فرش دستباف (خدمات توليدکنندگان) ۵۰ نفر ۵۰۰ نفر
۴ صنايع دستى (خدمات توليدکنندگان) ۵۰ نفر ۵۰۰ نفر
۵ عشايرى (مصرف) ۵۰ نفر نامحدود
۶ مرزنشينان (مصرف) ۲۰۰ نفر امحدود
۷ صنايع روستايى (خدمات توليدکنندگان) ۵۰ نفر ۵۰۰ نفر
۸ دانشجويى و آموزشگاهى (مصرف) ۳۰۰ نفر نامحدود
۹ حمل و نقل خود رانندهٔ تاکسى و تاکسى‌بار ۵۰ نفر ۱۰۰۰ نفر
۱۰ حمل و نقل خود رانندهٔ کاميون ۵۰ نفر نامحدود
۱۱ مسافربرى و يا حمل و نقل کالا ۷ نفر نامحدود
۱۲ مصرف کارمندى و کارگرى ۲۵۰ نفر نامحدود
۱۳ مصرف محلى و آزاد ۱۰۰۰ نفر
۱۴ مسکن کارمندي، کارگري، آزاد ۲۰ نفر ۱۰۰۰ نفر
۱۵ اعتبار ۵۰ نفر نامحدود
۱۶ صنفي، صنعتي، مشاغل آزاد ۳۰ نفر ۵۰۰ نفر
۱۷ چند منظورهٔ خاص ۵۰ نفر
۱۸ چند منظورهٔ عام ۲۰۰ نفر

جدول رعايت ضوابط مندرج در مواد ۹ و ۳۸ قانون درخصوص اعضاى هيئت مديره و مديرعامل

عضو هيئت مديره و مديرعامل اعضا
داشتن اطلاعات و يا تجربهٔ لازم براىانجام وظايف متناسب با آن تعاونى (احراز شرايط مندرج در اين بند توسط ادارات کل تعاون و بنا به نوع فعاليت محقق مى‌شود.) تابعيت جمهورى اسلامى ايران
ايمان و تعهد و التزام عملى به اسلام عدم ممنوعيت قانونى و حجروور شکستگى به تقصير
عدم سوء سابقه مالى و يا محکوميت در دادگاه‌هاى اجراى اصل ۴۹ قانون اساسي عدم سابقهٔ ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري
عدم عضويت در گروه‌هاى محارب و عدم ارتکاب جرايم بر ضد امنيت و جعل اسناد درخواست کتبى عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامهٔ تعاوني
عدم اشتهار به فساد اخلاقى و مالى (درمواردى که مديرعامل از خارج انتخاب شود داشتن شرايط بندهاى ۴ و ۵ و مادهٔ ۹ الزامي نيست. عدم عضويت در تعاونى مشابه


تبصره: براى ايثارگران و جانبازان ارائهٔ گواهى از مراجع ذيصلاح ضرورى است.


ديگر مقررات مربوط به تشکيل شرکت‌هاى تعاونى در قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران مصوب شهريور ماه ۱۳۷۰ مجلس شوراى اسلامى

مدارک و شرايط مورد نياز براى تشکيل شرکت تعاونى - اتحاديه

۱. اساسنامهٔ پيشنهادى ارائه شود. (به منظور سهولت کار ارباب رجوع، نمونهٔ اساسنامه‌هاى مورد قبول براى هر فعاليت تهيه شده است و در صورت مراجعهٔ متقاضى به ادارات کل استان به وى ارائه مى‌شود. مکان مراجعه: ادارات کل تعاون استان‌ها)


۲. افراد هيئت مؤسس معرفى شوند و مدارک آنان (شامل ميزان تحصيلات، مشخصات شناسنامه و سابقهٔ کار) ارائه شود.


۳. نوع فعاليت مشخص و مجوزهاى لازم از مراجع ذيربط (موافقت اصولي) اخذ شود.


۴. طرح توجيهات اقتصادي، فنى و مالى داشته باشد.


۵. طرح با مجموع تسهيلات درخواستى و سهم آوردهٔ متقاضى قابل اجرا باشد و به نجام برسد و به اعتبار تکميلى در سالهاى بعد نياز نداشته باشد.


۶. در تعاونى‌هايى که به منظور ايجاد اشتغال براى اعضا تأسيس شده‌اند (تعاونى‌هاى توليدي، خدماتى و چند منظورهٔ خاص) تجارب و تخصص‌هاى اعضا بايد با تجارب و تخصص‌هاى مورد نياز مشاغل طرح متناسب باشد، به نحوى که اعضا در زمان بهره‌بردارى در مشاغل پيش‌بينى شده شاغل شوند.


۷. نسبت تعداد اعضاى تعاونى به تعداد فرصت‌هاى شغلى از ۸۰ درصد کمتر نباشد.


۸. تعاونى طبق مقررات قانون بخش تعاونى تأسيس شده باشد و يا اساسنامه‌اش با آن تطبيق داده شود.


۹. مديرعامل و اعضاى هيئت مديره و بازرسان تعاوني، با رعايت مقررات مربوط انتخاب شده، دوران تصدى آنان سپرى نشده باشد.


۱۰. نصاب تعداد اعضا و ميزان حداقل و حداکثر سهام آنان در تعاوني، طبق آيين‌نامهٔ اصلاحى مواد ۶ و ۲۰ قانون بخش تعاونى (که به شمارهٔ ۱۹۵۲/۱ مورخ ۶/۴/۷۳ ابلاغ شده است) و در تعاونى‌هاى چندمنظوره نيز طى بخشنامهٔ شمارهٔ ۱/۶۶۹۴ مورخ ۸/۱۲/۷۳ باشد. همچنين ميزان کل سهام اعضا و ساير سهامداران با آنچه در اساسنامه قيد شده مطابقت داشته باشد.


۱۱. طرح تعاونى در چارچوب اهداف، موضوع، حدود و حوزهٔ عمليات تعاونى (طبق اساسنامهٔ مصوب) باشد.


۱۲. تکليف تعهدات و شروط ضمن عقد قبلى و ۴ درصد حق تعاون (در صورت وجود چنين تعهداتي) روشن شده باشد.