مدارک مورد نياز

۱. تکميل دو برگ فرم عضويت اتاق


۲. تکميل دو برگ مشخصات بازرگانى


۳. اصل کارت‌هاى بازرگانى و عضويت


۴. سه قطعه عکس ۴ ? ۶ (جديد، تمام رخ، ساده)


۵. کُد اقتصادى


۶. اصل گواهى مفاصاحساب مالياتى آخرين سال عملکرد، مبنى بر بلامانع بودن تمديد کارت بازرگانى در سال جارى


۷. اصل گواهى مفاصاحساب بيمهٔ تأمين اجتماعى (براى واحدهاى توليدى و صادرکنندگان پوست و روده)


۸. در صورت تغيير محل کار:دو برگ اظهارنامهٔ تغيير نشانى از ادارهٔ کل ثبت شرکت‌ها و تصوير تمام صفحات سند مالکيت شش دانگ يا اجاره‌نامهٔ مخصوص محل کار (در صورت عادى بودن اجاره‌نامهٔ محل کار متقاضي: تصوير صفحات سند جديد و رؤيت اصل سند)


۹. اصل و تصوير فيش پرداخت وجه مربوط به حساب جارى شمارهٔ ۹۰۱۱۳ بانک ملى ايران شعبهٔ ايثار در وجه وزارت بازرگانى در تهران و در وجه حساب مربوط در ساير استان‌ها

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ مرکزى بازرگانى (معاونت بازرگانى خارجى)


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ کل بازرگانى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارهٔ مرکزى کارت بازرگانى (معاونت بازرگانى خارجى)


۲. ادارهٔ کل ارزشيابى و رسيدگى به شکايات

استان‌ها و شهرستان‌ها

ادارهٔ کل بازرگانى استان