- تذکر:

متقاضى بايد اظهارنامهٔ ثبت در دفاتر تجارى را اخذ و پس از انجام مراحل لازم به ادارهٔ ثبت شرکت‌ها مراجعه کند و پس از دريافت گواهى پلمپ دفاتر و اظهارنامه‌هاى مربوط، براى دريافت فرم به اتاق بازرگانى يا اتاق تعاون مراجعه کند.

مدارک مورد نياز

۱. تکميل دو برگ مشخصات بازرگانى


۲. تکميل برگ گواهى حسن اعتبار بانکى


۳. تکميل برگ مشخصات فردى و اعلام دو معرّف در يکى از دفاتر اسناد رسمى


۴. برگ تکميل شدهٔ تعهدنامهٔ بازرگانى و تصديق امضا


۵. اصل گواهى عدم سوء پيشينه


۶. دو قطعه عکس ۴ ? ۶


۷. تصوير تمام صفحات شناسنامه


۸. تصوير کارت پايان خدمت يا معافيت دائم


۹. تصوير سند مالکيت يا اجاره‌نامهٔ محل


۱۰. اصل و تصوير فيش بانکى پرداخت وجه لازم

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ مرکزى کارت بازرگانى (معاونت بازرگانى خارجي)، ساختمان مرکزى وزارت بازرگانى


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ کل بازرگانى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. معاونت بازرگانى خارجى وزارت بازرگانى


۲. دفتر ارزشيابى و رسيدگى به شکايات


۳.دفتر بازرسي و رسيدگي به شکايات

استان‌ها و شهرستان‌ها

ادارهٔ کل بازرگانى استان