مدارک مورد نياز

۱. تکميل دو برگ فرم عضويت اتاق


۲. تکميل دو برگ مشخصات بازرگانى


۳. تکميل تعهدنامهٔ دريافت کارت بازرگانى و تصديق امضاى مديرعامل توسط دفاتر اسناد رسمى (در صورت تغيير مديرعامل)


۴. اصل کارت‌هاى بازرگانى و عضويت


۵. اصل مفاصاحساب مالياتى آخرين سال عملکرد، مبنى بر بلامانع بودن تمديد کارت بازرگانى در سال جارى


۶. اصل مفاصاحساب بيمهٔ تأمين اجتماعي، مبنى بر بلامانع بودن تمديد کارت بازرگانى در سال جارى (دفتر مرکزى شرکت)


۷. کد اقتصادى


۸. سه قطعه عکس ۴ ? ۶ مديرعامل (تمام رخ، جديد، ساده)


۹. تصوير آخرين آگهى روزنامهٔ رسمى در مورد تغييرات (در صورت تغيير مديرعامل: تصوير تمام صفحات شناسنامهٔ مديرعامل جديد)


۱۰. اصل و تصوير گواهى عدم سوء پيشينه و کارت پايان خدمت يا معافيت (براى آقايان)


۱۱. مديران خارجى ملزم به ارائهٔ گواهى صلاحيت از سفارتخانهٔ متبوع و تصوير پروانهٔ کار معتبرند.


۱۲. در صورت تغيير نشاني: تصوير تمام صفحات سند مالکيت شش دانگ و يا اجاره‌نامهٔ محضرى محل کار (در صورت عادى بودن اجاره‌نامه: تصوير صفحات سند و رؤيت اصل سند)


۱۳. اصل و تصوير فيش پرداخت وجه مربوط به حساب ۹۰۱۱۳ بانک ملى ايران شعبهٔ ايثار در وجه وزارت بازرگانى در تهران و در وجه حساب مربوط در ساير استان‌ها

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ مرکزى کارت بازرگانى


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات کل بازرگانى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارهٔ مرکزى کارت بازرگانى


۲. ادارهٔ کل ارزشيابى و رسيدگى به شکايات

استان‌ها و شهرستان‌ها

ادارهٔ کل بازرگانى استان