متقاضى بايد اظهارنامهٔ ثبت در دفاتر تجارى را اخذ و پس از انجام مراحل لازم به ادارهٔ ثبت شرکت‌ها مراجعه کند و پس از دريافت گواهى پلمپ دفاتر و اظهارنامه‌هاى مربوط، براى دريافت فرم به اتاق بازرگانى يا اتاق تعاون مراجعه کند.

مدارک مورد نياز

۱. اصل اظهارنامهٔ ثبت‌نام در دفاتر تجارى تأييد شده از طرف ادارهٔ ثبت شرکت‌ها


۲. اصل گواهى پلمپ دفاتر از ادارهٔ ثبت شرکت‌ها


۳. تصوير تقاضانامهٔ ثبت شرکت‌هاى داخلى براى شرکت‌هاى با مسئوليت محدود


۴. تصوير اظهارنامهٔ ثبت براى شرکت‌هاى خاص و عام


۵. تصوير تقاضانامهٔ ثبت شرکت‌هاى تعاوني


۶. نسخه‌اى از روزنامهٔ رسمى حاوى آگهى تأسيس


۷. اصل گواهى عدم سوءپيشينه براى مديرعامل


۸. تصوير تمام صفحات شناسنامهٔ مديرعامل


۹. دو قطعه عکس ۴ ? ۶ از مديرعامل


۱۰. اصل گواهى حسن اعتبار بانکي


۱۱. تصوير کارت پايان خدمت يا معافيت مديرعامل


۱۲. تکميل برگ مشخصات بازرگانى و تعهدنامه


۱۳. تصوير سند مالکيت يا اجاره‌نامهٔ محل کار


۱۴. اصل فيش بانکى پرداخت وجه مربوط

محل مراجعه

تهران: معاونت بازرگانى واقع در ساختمان مرکزى وزارت بازرگاني


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ کل بازرگانى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارهٔ مرکزى کارت بازرگانى (معاونت بازرگاني)


۲. معاونت بازرگانى


۳. دفتر بازرسى و رسيدگى به شکايات

استان‌ها و شهرستان‌ها

ادارهٔ کل بازرگانى استان