پس از شکست على‌مردان‌خان بختيارى در جنگ و فرار او هنوز مناطق مختلفى از کشور دچار هرج و مرج و آشوب بود. در خراسان شاهرخ، نوادهٔ نادرشاه، به حکومت محدود خود ادامه مى‌داد. گرفتارى‌هاى شاهرخ در مواجهه با ازبک‌ها و افغان‌هاى ابدالى سبب شد تا دولت زند از جانب خراسان تهديد نگردد؛ اما در مازندران، خاندان قاجار و در آذربايجان آزادخان تهديدى جدى عليه فرمانروائى کريم‌خان محسوب مى‌شدند؛ بنابراين، بخش عمده‌اى از روزگار قدرت‌يابى وى به نبرد با اين دو حريف اختصاص يافت.