محيط جغرافيائى يا محيط‌زيست انسان ممکن است از محيط کوچکى آغاز شده تا محيط قاره‌اى را دربر گيرد و در نهايت اين محيط مى‌تواند محيط کره‌زمين را دربر گيرد، در اين‌صورت در جغرافياى انسانى نخست به بررسى شکل، وضع و مشخصات زمين مى‌پردازيم.


همه مى‌دانيم که زمين کروى است و داراى حرکاتى نيز هست، انسانى که در روى زمين زندگى مى‌نمايد درک اين حرکات براى او مشکل است ولى اثرات اين حرکات در زندگى روزانه‌ او مؤثر است مثلاً ايجاد شب و روز ناشى از حرکات وضعى زمين مى‌باشد زيرا زمين در حالى‌که با سرعت مشخص به دور محور خود مى‌گردد شبانه‌روز با طول ساعات معينى ايجاد مى‌گردد حال اگر سرعت زمين کندتر و يا تندتر گردد، به همان نسبت بر طول ساعات شبانه‌روز افزوده و يا از آن کاسته خواهد شد، در اين‌صورت است که زندگى متداول انسان دچار آشفتگى مى‌گردد. شناسائى بيشتر اين موارد نياز به شناسائى عواملى دارد که محيط جغرافيائى را به‌وجود مى‌آورند، از اين‌رو ابتدا مشخصات طبيعى هريک از اين عوامل را مورد بررسى قرار مى‌دهيم تا به نتايج انسانى آن آگاه گرديم.