بزرگ‌ترين نتيجه حرکت انتقالى زمين که در زندگى روزمره انسانى کاملاً مشهود است عبارت است از: