جدول (وضع به آيش گذاردن زمين خانوار در منطقه کهگيلويه ”دشت روم بويراحمد عليا“) مشخص‌کننده وضع کشت در سال اول و جدول (وضع به آيش گذاردن زمين خانوار در منطقه کهگيلويه ”دشت روم بويراحمد عليا“) مشخص‌کننده وضع کشت در سال دوم است. اگر زمين خانوار را در هر سال زراعى به دو قطعه A و B تقسيم نمائيم، دنباله کشت هر قطعه در هر سال در سال بعد ادامه مى‌يابد مثلاً دنباله آيش در سال اول قطعه A در سال دوم و دنباله کشت گندم در سال دوم A در سال بعد مشاهده مى‌گردد.


در قطعه B همين شکل برقرار است زير ادامه کشت گندم در سال اول به سال دوم زراعى کشانده شده و ادامه آيش قطعه B در سال دوم زراعى تا پايان نيمه‌سال بعد ادامه مى‌يابد.


بر اين اساس شکل سنتى کشت مى‌تواند ده‌ها و صدها سال بدون هيچ‌گونه تغييرى ادامه يابد که در هر ۲۴ ماه (دو سال) يک دوره تناوب کشت را همراه دارد (جدول دور تسلسل کشت در زمين خانوارهاى دشت روم بويراحمد عليا در هر قطعه و دورهٔ تسلسل کشت سُنّتى زمين‌هاى زراعتى دشت روم بُويراحمد عُليا).

دور تسلسل کشت در زمين خانوارهاى دشت روم بويراحمد عليا در هر قطعه

وضع کشت زمان کاشت، داشت، برداشت مدت کشت (ماه)
گندم مهرماه ۱۳۵۰ تا تيرماه ۱۳۵۱ ۱۰
آيش مرداد تا اسفند ۱۳۵۱ ۸
نخود فروردين تا مرداد ماه ۱۳۵۲ ۵
شخم شهريورماه ۱۳۵۲ ۱
گندم مهرماه ۱۳۵۲ تا تيرماه ۱۳۵۳ ۱۰
آيش مردادماه تا اسفند ماه ۱۳۵۳ ۸
نخود فروردين تا مرداد ماه ۱۳۵۴ ۵
شخم شهريور ماه ۱۳۵۴ ۱
گندم مهر ماه ۱۳۵۴ تا تير ماه ۱۳۵۵ ۱۰
آيش مرداد تا اسفند ۱۳۵۵ ۸
نخود فروردين تا مرداد ماه ۱۳۵۶ ۵
شخم شهريور ماه ۱۳۵۶ ۱


دور تسلسل کشت زمين‌هاى زراعتى دشت روم بويراحمد عليا در منطقه کهگيلويه

فصول سال قطعه A قطعه B
پائيز ۱۳۵۰ گندم آيش
زمستان ۱۳۵۰ گندم آيش
بهار ۱۳۵۱ گندم نخود
تابستان ۱۳۵۱ تير برداشت گندم، آيش آمرداد برداشت نخود
آماده براى کشت
پائيز ۱۳۵۱ آيش گندم
زمستان ۱۳۵۱ آيش گندم
بهار ۱۳۵۲ نخود گندم
تابستان ۱۳۵۲ مرداد برداشت نخود،
آماده براى کشت گندم
تير برداشت گندم، آيش
پائيز ۱۳۵۲ گندم آيش
زمستان ۱۳۵۲ گندم آيش
بهار ۱۳۵۳ گندم نخود
تابستان ۱۳۵۳ تير برداشت گندم، آيش مرداد برداشت نخود،
آماده براى کشت گندم